Úřední deska

Vyvěšeno: 25. červenec 2021
Sejmuto: 30. červen 2022

Rozpočet, rozpočtové změny a rozpočtový výhled jsou zveřejněny na internetových stránkách obce Klec www.obecklec.cz v záložce Rozpočty a hospodaření. Listinná podoba je k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Závěrečný účet, účetní závěrka jsou zveřejněny na internetových stránkách obce Klec www.obecklec.cz v záložce Rozpočty a hospodaření. Listinná podoba je k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Vyvěšeno: 25. červenec 2021
Sejmuto: 30. červen 2022

Podklady pro schválení účetní závěrky:

  • Výkazy k 31.12.2020 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
  • Inventarizační zpráva k 31.12.2020
  • Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020

Vyvěšeno: 25. červenec 2021
Sejmuto: 30. červen 2022

Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obec požádala o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 Krajský úřad Jihočeského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klec za rok 2020 je součástí závěrečného účtu.

Vyvěšeno: 29. červenec 2020
Sejmuto: 31. prosinec 2022

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 následovně:

Vyvěšeno: 8. leden 2021
Sejmuto: nikdy

Vzhledem k nestabilnímu vývoji epidemiologické situace si svou osobní návštěvu u správce daně na Územním pracovišti předem telefonicky

dohodněte na tel.: 384 752 333, 384 752 362

Pro dotazy k dani z nemovitých věcí využijte elektronickou komunikaci prostřednictvím adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně kontaktujte příslušného pracovníka správce daně.

Vyvěšeno: 9. září 2020
Sejmuto: nikdy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

Vyvěšeno: 20. září 2015
Sejmuto: nikdy

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vám v souladu s § 8 odst. 2 zákona zasílá informaci o dokumentaci vlivů záměru „V433/833 - zdvojení vedení“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“).

vice informací v příloze

© 2021 Obec Klec, všechna práva vyhrazena.

Please publish modules in offcanvas position.