Obec Klec - oficiální stránky jihočeské obce

Telefon +420 724 192 152
Dnes úřední hodiny: 17:00 - 18:00
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / OBECNÍ ÚŘAD / Povinně zveřejněné informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

1. Oficiální název
O B E C K L E C.

2. Důvod a způsob založení
Obec Klec je jedním ze základních územních samosprávných společenství občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Další informace – viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

3. Organizační struktura
Obec Klec má pětičlenné volené zastupitelstvo obce, včetně starosty a místostarosty. Zatupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní.

4. Kontaktní spojení
Veškeré kontaktní údaje naleznete zde.

5. Případné platby můžete poukázat
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

účet vedený u České spořitelny a.s. - č. účtu: 603 158 309 / 0800

6. IČO
Identifikační číslo organizace (IČO) – 00666467

7. DIČ
Daňové identifikační číslo (DIČ) - CZ00666467

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
Uveřejněny v oddíle - Obecní úřad - Rozpočty obce.

9. Žádosti o informace
Pro získání potřebných informací kontaktujte, prosím, obecní úřad. Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití elektronického formuláře. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Pro podání žádostí a dalších podání využijte kontaktních údajů zde, případně elektronického formuláře.

11. Opravné prostředky
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

12. Formuláře
Pro získání potřebných formulářů, které jste nenalezli na těchto stránkách, kontaktujte, prosím, obecní úřad.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)
Doporučuje se umístit do této části informací aktivní odkaz na popisy postupů (návody pro řešení nejrůznějších životních situací).Možno odkaz na pověřené město

14. Nejdůležitější předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 40/1994 Sb., o veřejných zakázkách,
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a další.

Dále obec jedná dle místních vyhlášek.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací bude doplněn.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

17. Seznam organizací
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

Úřední hodiny

Obecní úřad Klec

Úterý17:00 - 18:00

Pátek17:00 - 18:00

Zobrazit

Kontakty

Obecní úřad Klec

Klec 75
CZ - 379 01 Třeboň

IČ: 00666467

+420 724 192 152

info@obecklec.cz